Hamilton Khaki Air Race 42mm - Ref H76525151

Letisko Sliač